Definisi 'family tineidae'

English to English
noun
1 clothes moths Terjemahkan
source: wordnet30
More Word(s)
arthropod family, tineid, tineid moth, genus tinea, tinea, genus tineola, superfamily tineoidea, tineoidea,

Visual Synonyms