Definisi 'family scheuchzeriaceae'

English to English
noun
1 a family of monocotyledonous bog herbs of order Naiadales Terjemahkan
source: wordnet30
More Word(s)
liliopsid family, monocot family, genus triglochin, triglochin, alismales, naiadales, order alismales, order naiadales,

Visual Synonyms