Definisi 'family dermochelyidae'

English to English
noun
1 sea turtles Terjemahkan
source: wordnet30
More Word(s)
reptile family, dermochelys, genus dermochelys, chelonia, order chelonia, order testudinata, order testudines, testudinata,

Visual Synonyms