Definisi 'iapetus'

English to English
noun
1 (Greek mythology) the Titan who was father of Atlas and Epimetheus and Prometheus in ancient mythology Terjemahkan
source: wordnet30

More Word(s)
greek mythology, titan,

Visual Synonyms