Definisi 'nephrotoxic'

English to English
adjective satellite
1 toxic to the kidney Terjemahkan
source: wordnet30

More Word(s)
nephrotoxin, toxic,

Visual Synonyms